PER A LA PARALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUAL DE CANONADA DE GAS TRAVESSANT EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA A LA ZONA DE LES PLANES

04/05/2017 | 0 comentaris

Zoom Ampliar / Més imatges

Documents adjunts:

L'Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (d'ara en endavant ADENC):

COMUNICA als mitjans de comunicació i a les administracions (Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya), que mitjançant carta del Sr. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, se'ns ha informat que s'ha posat fi a la via administrativa per poder reconsiderar l'actual projecte de canonada de gas natural per dotar de subministrament els barris de Mas Guimbau i Can Castellví al terme municipal de Barcelona, enclavats dins la zona protegida PEIN-Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El Sr. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, indica en la seva carta rebuda el 17/4/2017 que "les consideracions de 24 de febrer 2016 de l'ADENC van ser valorades en la ponència ambiental de 23-3-2016 pel qual s'emet l'informe d'impacte ambiental del Projecte" però en opinió de la nostra entitat les consideracions aportades per l'ADENC no es varen tenir realment en compte.

En concret, l'ADENC opina que la Directiva Europea sobre Hàbitats estableix que cal escollir les alternatives de projecte d'infraestructures que no afectin espais de Xarxa Natura 2000 i en el cas que ens ocupa, ni el projecte d'avaluació d'impacte ambiental presentat ni la pròpia ponència ambiental justifiquen amb arguments tècnics l'eliminació de l'opció de traçat de la canonada de gas paral·lela a la carretera BV-1462. Suposem com ADENC que no plantejar com administracions responsables, l'opció d'una CANONADA DE GAS DE DISTRIBUCIÓ per la carretera de Vallvidrera BV-1462 i permetre travessar per un camí intern dins el Parc Natural, representa un greuge del patrimoni natural com interès públic que no entenem i ni compartim.

No pot ser que una canonada de gas es passi per dins el bosc, en un entorn forestal protegit per PEIN, Xarxa Natura 2000 i Parc Natural, en volta de passar-se per la carretera de Vallvidrera. No compartim que el que més compti en la presa de decisions públiques, sigui el traçat més fàcil i econòmic sense valorar criteris de sostenibilitat i protecció del medi natural.

Les infraestructures urbanes com les canonades de gas i de serveis de proximitat, han de passar per les zones ja urbanitzades i no per zones de sòl no urbanitzable de protecció especial (i més dins un Parc Natural), per no afectar ni la flora ni la fauna, sigui l'època de l'any que sigui, no crear servituds futures i en definitiva, per no desvirtuar les figures de protecció del territori com ara Xarxa Natura 2000 o Parc Natural.

L'escrit de la Direcció General del TES conclou que no s'aprecia cap circumstància que condicioni la validesa de l'acord de la Ponència Ambiental citat. Això constitueix una desconsideració cap a les entitats ambientalistes: perquè demanen que les entitats opinem sobre la informació pública i participació en el tràmit ambiental si no es dóna resposta a les nostres consideracions?.

L'ADENC considera que:
No és pot donar suport al Projecte tal com s'ha presentat, però si es considerés el traçat paral·lel a la carretera de Vallvidrera no hi hauria res a dir. Cal desacreditar preventivament "l'argument que per la carretera no es pot", primer sense motius tècnics justificats i després invocant una falsa proximitat de cota del Túnel de Vallvidrera en un tram puntual que ni s'ha comprovat. Aquest tipus de problemàtica existeix també a la ciutat de Barcelona on se soluciona amb els recursos tecnològics i de seguretat que calguin.

1. La Direcció del Parc Natural de Collserola no ha "fet els deures" de preservació del patrimoni natural una altra vegada, sense informar el Projecte de forma desfavorable, i no defensant la preservació i la prevalença de l'interès natural, permetent la consolidació d'infraestructures urbanes, que dins d'un parc natural haurien d'estar molt més limitades. La Direcció del Parc hauria d'haver obligat amb la Directiva d'Impacte Ambiental, a estudiar TOTES les alternatives i aquí no s'ha volgut fer.

2. L'Ajuntament de Barcelona no ha volgut assumir per part dels seus representants cap desgast polític i tècnic d'un projecte que arrosseguem fa més de dos anys, i fer reconsiderar un projecte d'una empresa concessionària com Gas Natural. L'Ajuntament de Barcelona NO es mira el Parc Natural de la Serra de Collserola amb el respecte i el lideratge que caldria.

3. La Generalitat de Catalunya finalment tramet a través del Departament de Territori i Sostenibilitat les tramitacions ambientals a les entitats i associacions implicades des del voluntariat ambiental, sense cap tipus de suport ni finançament per enriquir el debat ambiental i la defensa de l'interès comú. I quan les entitats consideren que hi ha temes exemplars justificats dins Xarxa Natura 2000, es gira d'esquena, i segueix aplicant el criteri del 99% de projectes que superen el tràmit ambiental sense canvis substancials i sense objecció, sent conscient que envia a les entitats a la precarietat de la via del Contenciós Administratiu que encareix brutalment la defensa del medi ambient. Si aquesta és la manera d'afrontar un nou país exemplar, no podem estar autosatisfets com ADENC.

Per aquests motius:

L'ADENC comunica amb aquesta NOTA DE PREMSA que es posarà a disposició del SINDIC DE GREUGES i de la FISCALIA DE MEDI AMBIENT en relació amb el procés de projecte de canonada de gas esmentat i que considerem resolt de manera molt poc satisfactòria en termes de la defensa i protecció dels espais naturals protegits. Les entitats ecologistes com l'ADENC NO PODEN ASSUMIR HAVER DE PAGAR CADA VEGADA UN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU quan s'han exhaurit les vies administratives en els processos de defensa del medi ambient i lamentem haver d'actuar per aquesta via (SINDIC DE GREUGES i FISCALIA DE MEDI AMBIENT), amb el que pot comportar si hi ha motius justificats, d'obertura d'un procediment penal si s'incorre en delicte.

DEMANEM UNA VEGADA MÉS COM ADENC, LA PARALITZACIÓ DE L'ACTUAL PROJECTE DE CANONADA DE GAS DE DISTRIBUCIÓ ALS NUCLIS URBANS DE MAS GIMBAU I CAN CASTELLVÍ DINS L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (XARXA NATURA 2000) AL MUNICIPI DE BARCELONA, I QUE ES CONSIDERI SERIOSAMENT L'ALTERNATIVA QUE TRANSCORRE PER LA CARRETERA BV-1462.

ADENC 2 DE MAIG DE 2017

 

Comentaris

Envia un nou comentari

  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.

Més informació sobre opcions de format

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Tecleja els caràcters que veus a la imatge. Si no ho pots llegir, desa el formulari i es generarà una nova imatge. Pots usar majúscules i minúscules.